اخبار جداگانه

Blog Details

کفش کویر

  • 1399-08-05 12:21:32

پوتین نظامی (Combat boot‎) چکمه‌ای نظامی است که سربازان هنگام نبرد یا تمرینات نظامی یا مراسم نظامی نظیر رژه به تن می‌کننددر بعضی مواقع پوتین ضدآب نیز تولید می‌شودهمچنین برای آب و هواهای سخت و مشکل نیز در جهت محافظت از پا پوتین‌های مناسب ساخته می‌شودانواع جنگلی یا کویری و چکمه مخصوص پرش، به صورت تجاری نیز تولید می‌شوندهمچنین گهگاه به منظور فشن نیز پوشیده می‌شود.

در طراحی پوتین‌های نظامی محافظت از پا، تقویت نیروی جسمانی و راحتی مورد توجه قرار می‌گیرد تا هر فردی که از آن استفاده می‌کند، از سرباز گرفته تا فرمانده یا خلبان بتواند حین استفاده از آن وظیفه خود را به خوبی انجام دهددر طراحی پوتین استانداردهای ویژه‌ای در نظر گرفته می شود و آن را در زمینه‌های مختلف فیزیکی، اصطکاک، لغزش، کشش و...مورد آزمایش قرار می‌دهند تا همه شرایط مناسب را برای نیروهای نظامی فراهم کند.

 

اشتراک گذاری: