وبلاگ جداگانه

Blog Details

انواع زیره

  • 1399-05-23 12:35:56

زیره کفش
• زیره کفش می بایست احساس راحتی به پا القا کند. و متناسب با کرکرد کفش باید دارای ویژگی های ذیل باشد:
کفش های مخصوص مانند کفش ایمنی، می بایست حداکثر محافظت را از پای کارگران داشته باشد. بسته به نوع و
شرایط محیط کار، زیره کفش می بایست در برابر حالل، روغن، مواد نفتی، هیدرولیز، الکتریسیته ساکن و سایش
مقاوم باشد. عوامل آنتی استاتیک، آنتی باکتریال و غیره که به پلیمر زیره کفش اضافه می گردد باعث بهبود خواص
آن می شود.
• مقاومت سایشی باال: یک ورزشکار تنیس تمایل به استفاده از زیره کفشی که مقاومت باالیی در برابر سایش
دارد.
• مقاومت باال در برابر خمش : قدم زدن و دویدن زیره کفش را در معرض خمش قرار می دهد.
• مقاومت باال در برابر لغزندگی: به عبارتی، مقدار اصطکاک و یا ضریب اصطکاک بین مواد انواع زیره کفش و
مواد مختلف کفپوش باید باال باشد تا از لیز خوردن فرد جلوگیری شود.
مقایسه میزان مصرف انواع زیره
• در مقایسه با تمام مواد پلیمری، مواد پی یو )پلی یورتان( فقط در حدود %۶ از کل مواد مورد
استفاده در تولید زیره کفش اسپورت را شامل می شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱ مقدار
۵۰۰ میلیون کیلوگرم مواد پی یو در تولید زیره کفش مصرف شد، در حالی که موادی مانند
پی وی سی ) (PVCحدود ۲۵۰۰ میلیون کیلوگرم، الستیک طبیعی حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم، زیره
استایرن- بوتادین ) (SBSکه به زیره الستیک ترموپالستیک ) (TPRهم معروف است، حدود
۱۰۰۰ میلیون کیلوگرم واتیلن وینیل استات ) (EVAدر حدود ۷۵۰ میلیون کیلوگرم بوده
است.
• هم چنین میزان مصرف زیره چرمی در سال ۲۰۱۱ معادل با ۵۰۰ میلیون کیلوگرم یعنی برابر
با میزان مصرف زیره پی یو بوده است.
• مقاومت سایشی باال، انعطافپذیری، جذب ضربات، مقاومت خوب
در برابر لغزش و سر خوردگی مهمترین پارامترهای انتخاب یک
پلیمر برای تولید زیره کفش است. در کاربری های خاص مانند
کفش های ایمنی و کفش های در تماس با محیط های شیمیایی،
مقاومت در برابر حالل و روغن ها و آنتی استاتیک بودن از جمله
دیگر خواص مهم برای زیره این کفش ها است.PVC ، PU ،ABS،
SBS ،SEBS ،NR ،EVAو NBRمهمترین پلیمرهای مورد استفاده
در تولید زیره هستند. امروزه عالوه بر زیره های یک تکه، زیره
های دو تکه شامل Outsoleو Midsoleنیز تولید می شوند.
• در بخش Outsoleپلیمرهای مصرفی متنوع تر هستند و
عبارتند از:
Natural Rubber – NR):.( طبیعی الستیک• •
Styrene Butadiene Rubber (SBR): • •
Nitrile Rubber (NBR): • •
TPU: • •
EVA: • •
• • TPE: SEBS/ SBSهای استایرنی مانند SBSو
SEBSبه دلیل امکان تنظیم سختی و مقاومت خوب در
برابر سایش یکی از بهترین گزینه های در دسترس برای
تولید زیره کفش هستند. قیمت متناسب و طیف گسترده ای
از خواص مختلف منجر به استفاده گسترده از این مواد شده
است

اشتراک گذاری: